NPZ 2023/2024

Z nacionalnimi preizkusi se želi pridobiti dodatna informacija o doseženem znanju učencev, ki je namenjena učencem, njihovim staršem in učiteljem na šoli. S temi preizkusi želimo tudi:
• razvijati sposobnosti učencev za ocenjevanje lastnih dosežkov;
• prispevati k enakim izobraževalnim možnostim za vse učence;
• prispevati k bolj enotnim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja;
• vplivati na kakovost poučevanja in pridobivanja znanja;
• pomagati pri ovrednotenju učnih načrtov v devetletni osnovni šoli.

V aprilu 2013 je bil v Ul. RS št. 30/2013 objavljen novi pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.
Pravilnik določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega in ob koncu tretjega obdobja vzgojno-izobraževalnega obdobja za učence obvezno. Ob koncu prvega obdobja NPZ ni.
Učenci po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju opravljajo NPZ iz istih predmetov kot doslej (slovenščina/madžarščina/italijanščina, matematika in tuji jezik). Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine/madžarščine/italijanščine in matematike ter tretjega predmeta, ki ga po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa določi minister. Ministrica je za tretji predmet 1. septembra objavila seznam iz katerega je razvidno, kateri predmet se bo izvajal kot tretji predmet na posamezni šoli. Na naši šoli se bo maja kot tretji predmet preverjala likovna umetnost.
Naknadnega roka po novem pravilniku ni več. Torej vsi učenci pišejo NPZ v majskem roku. Strokovne, tehnične, razvojne in druge naloge, povezane z NPZ, poleg Državnega izpitnega centra kot do sedaj opravlja tudi Zavod RS za šolstvo.

NPZ bo potekalo v mesecu maju 2024. Iz matematike bo preverjanje za 6. in 9. razred 9. maja 2024, iz slovenščine, 7. maja, 13. maja pa bo v 9. razredu NPZ iz tretjega predmeta to je likovna umetnost, v 6. razredu pa bo isti dan NPZ iz angleščine. Učenci 6. razreda bodo seznanjeni o dosežkih pri NPZ 7. junija, devetošolci pa že 3. junija 2024. Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda z vpisanim dosežkom pri NPZ bo 14. junija 2024, za šestošolce pa 24. junija 2024.

Več o NPZ si preberite na spletni strani RIC-a:

https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/

Dostopnost