Metodologija Korak za korakom

Nacionalni Kurikulum je odprt in fleksibilen za različne programe, ena izmed izvedbenih različic je tudi program Korak za korakom. Ta temelji na uvajanju takih vsebin, ki so osredotočene na otroka.

V okviru dnevnega programa ponujamo tudi metodologijo Korak za korakom, ki ima vse elemente nacionalnega kurikula in predstavlja njegovo izvedbeno različico, izvajajo pa jo v vseh oddelkih vrtca Ringaraja.

Vrtec Ringaraja OddelekStarost otrok v letihVzgojiteljicaPom. vzgojiteljice
Sovice5–6Mateja LohkarMojca Mlakar
Medvedki4–6Tatjana ZevnikAna Puš
Miške3–5Tanja TegelSabina Novak
Pikapolonice3–4Martina PugeljTatjana Usenik
Žabice2–3Petra UsenikSimona Francelj
Račke2–3Sanja DavidovićJerneja Škantelj
Polžki1–2Andreja ŠkuljEma Nose
Zajčki1–2Darja ErčuljKlavdija Kadunc
Stari vrtec RingarajaStarost otrok  
Metulji3–4Lidija PugeljAnita Glač

Na otroka osredotočena metodologija temelji na dveh osnovnih načelih:

 • otroci oblikujejo svoje znanje na svojih izkušnjah in v interakciji s svetom okrog sebe;
 • vzgojitelji krepijo otrokovo rast in razvoj, če gradijo na njihovih interesih, potrebah in močnih področjih.

Previdno načrtovano okolje vzpodbuja otroka, da raziskuje, se uči in kreira. Vzgojna skupina mora imeti visok nivo znanja o otrokovem razvoju in zagotavljanju vzgojnih sredstev ter pripomočkov za učenje. Naloga skupine je, da določi primerne cilje za vsakega otroka in za skupino kot celoto, da odgovori na interese otrok, upošteva individualno moč in potrebe vsakega otroka, da obdrži pri življenju naravno radovednost malega otroka in krepi kooperativno učenje.

Otrokovo okolje v oddelku naj bo oblikovano tako, da omogoča:

 • možnost izbire pri otrocih;
 • aktivno vključevanje staršev v dejavnosti vrtca;
 • uresničevanje individualizacije;
 • izgradnjo skupnosti;
 • timske pristope;
 • sodelovanje staršev pri načrtovanju in aktivnem učenju otrok;
 • aktivno in učinkovito učenje vseh posameznikov v skupini.

Kurikulum Korak za korakom pomaga otrokom zgraditi njihovo razumevanje fizičnega sveta ob dejavnostih, kot so: merjenje, tehtanje, gradnja s kockami, tesarjenje, igra s peskom in vodo, raba škripca in vrvi, mešanje barv; socialnih in kulturnih informacij ob dejavnostih, kot so: igre, kuhanje, dramske uprizoritve, izleti in diskusije o skupnih dogodkih; logike in matematike z merjenjem, primerjanjem, štetjem, odkrivanjem enakosti, ekvivalentnosti, nizanjem, vrstenjem, sekvenciranjem, sortiranjem, klasificiranjem; pisane in govorjene besede ob branju, pisanju, risanju slik, narekovanju, poslušanju, izražanju svojih misli in idej.

Kurikulum prav tako spodbuja otrokov:

 • fizični razvoj ob gibanju, plezanju, plazenju, rezanju, šivanju, pisanju, oblačenju;
 • socio-emocionalni razvoj ob reševanju nesporazumov in razlik, ekspresij, občutkov, kontroli impulzov, skrbi in spoštovanju do drugih in do odraslih, ob iniciranju in sledenju, delitvi, skrbi za vzgojna sredstva, kooperativnem delu.

 Kurikulum Korak za korakom zagotavlja, da imajo otroci:

 • dovolj časa za raziskovanje okolja;
 • možnosti učiti se po različnih poteh: s kuhanjem, pisanjem, z gradnjo, dramsko igro, dejavnostmi na prostem, branjem, rokodelstvom, igro s peskom in vodo, umetniškimi dejavnostmi, matematiko in naravoslovjem;
 • varen prostor, kjer uporabljajo svoja čutila, delajo napake in rešujejo konflikte;
 • možnost izbrati dejavnosti, v katerih bodo sodelovali;
 • prostor za razstavljanje svojega dela.

Kurikulum Korak za korakom zagotavlja, da bo vzgojno osebje:

 • razumelo otrokov razvoj;
 • imelo čas za opazovanje otrok pri igri in delu;
 • pozorno načrtovalo skupne in individualne smotre, ki temeljijo na interesih in potrebah;
 • oskrbelo spreminjajoče in fleksibilno okolje;
 • kazalo spoštovanje do otrok in cenilo njihove ideje;
 • vzpodbujalo otroke, da rešujejo svoje probleme in se spoštujejo med seboj;
 • postavljalo vprašanja, s katerimi bo vzpodbujalo otroke, da razmislijo o svojih odgovorih.

PARTICIPACIJA DRUŽINE

Poudarjanje participacije družine je ena od najpomembnejših značilnosti v metodologiji Korak za korakom. Pri tem izhajamo iz spoznanja, da ima družina največji vpliv na otroke in da so prav starši primarni vzgojitelji. Družina si želi najboljše za svojega otroka, želi, da bi bil otrok uspešen in produktiven državljan. Zato ji moramo dati možnost, da ima pomembno vlogo v otrokovem vzgojno-izobraževalnem procesu. Hkrati jo spodbujamo, da pomaga razvijati učne izkušnje za svoje otroke.

Metodologija Korak za korakom poudarja in pospešuje participacijo družin na različne načine. Oblike in načini variirajo od vrtca do vrtca in so odvisni od družinskih ter družbenih razmer. Vodstvo in vzgojno osebje spodbujata vse družine, da se vključujejo v različne dejavnosti.

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S STARŠI

Strokovno sodelovanje: pogovorne ure, predavanja, obiski knjižnice, šola za starše, delavnice za starše in otroke, okrogle mize s strokovnjaki, sodelovanje v svetu staršev.

Skupna praznovanja in prireditve: ŽIV ŽAV v tednu otroka, praznovanje rojstnih dni in ostalih praznikov, priložnostne delavnice, športni popoldnevi, izleti, pikniki, zaključna prireditev, družabna srečanja ipd.

Interesne dejavnosti: pohodništvo, plesne skupine, dramske skupine, različne delavnice.

Obiski na domu: obiske na domu izvajamo v vrtcu Ringaraja, tu uresničujemo Kurikul za vrtce z metodologijo Korak za korakom. V teh oddelkih predstavljajo obiski na domu eno od oblik sodelovanja vrtca z družino. Svoj profesionalni odnos do otrok in družin gradimo na prepričanju, da se morata vrtec in otrokova družina povezovati. Otrok se uči in razvija le v vzajemnem odnosu med domačim okoljem in vrtcem.

Namen obiskov na domu: Želja je, da bi se vzgojitelji z otrokovo družino dobro spoznali in razvili odnos ter odprto komunikacijo. S tem otroku pomagamo pri premagovanju težav s prilagajanjem na vrtec, saj otroci vzgojitelje drugače sprejemajo, če se z njimi srečajo v varnem domačem okolju.Vzgojitelji z obiskom izkažejo otroku in družini vso osebno pozornost.Starši ob obisku vzgojiteljev na domu spoznajo odnos vzgojiteljev do otroka, komunikacijo, način igre in ukvarjanja z njim.

Sledita izmenjava informacij o otroku in predstavitev njegovih del, napredka in razvoja. Pogovor o razvoju izvedejo vzgojitelji, kadar je možno zagotoviti, da otrok ni prisoten pri pogovoru.

Starši lahko ob obisku spregovorijo o svojih skrbeh, nesporazumih, posebnih ciljih, ki so si jih postavili za svojega otroka.

Obiske na domu izvajata: vzgojiteljica,pomočnica vzgojiteljice. Obisk vzgojitelji izvedejo: samo na povabilo družine, ki si ga želi, v času, ki je za družino najugodnejši. Priporočamo en obisk letno. Za otroke, ki imajo težave s prilagajanjem na vrtec, priporočamo več obiskov.

Strahovi, bojazni staršev ob obisku vzgojiteljev: Včasih se starši ne odločijo za obisk vzgojiteljev na domu, ker menijo, da nimajo dovolj urejenega stanovanja. Obisk na domu prav gotovo ni namenjen ocenjevanju urejenosti domačega okolja družin in ugotavljanju njihovega standarda, ampak ima izključno pedagoški namen.

Kako otroci doživljajo obisk vzgojiteljev na domu?

Otroke od tretjega leta dalje na obisk vzgojiteljev že lahko pripravimo. Običajno tudi sami sodelujejo pri pogovoru družine o obisku. Velikokrat celo izrazijo željo, da bi jih vzgojitelji obiskali na domu, saj se njihovega obiska izredno veselijo.

Vzgojitelji z obiskom otrokom pokažejo svojo naklonjenost, sprejemanje in ljubezen, ki je ni treba v času obiska deliti z drugimi otroki v skupini. Otroci imajo občutek pomembnosti, zaradi česar so navadno zelo vzhičeni. Zelo radi pokažejo svoje igrače, sobo, fotografije, predstavijo hišne ljubljence.

Obiski na domu vplivajo na razvijanje zaupnejšega odnosa med otroki in vzgojitelji ter družino in vzgojitelji. Otroci se lažje čustveno navežejo na vzgojitelje. Vzgojitelji ob obisku bolje spoznajo otroka in družino, zato lažje razumejo vedenje otrok. To pa je osnova za dobro počutje otroka v vrtcu, za pridobivanje izkušenj in za učenje.

PRAVILA V ODDELKU

Namen pravil in pričakovanj obnašanja v skupini je, da se znajo otroci sčasoma obvladati. Osnovna naloga vzgojitelja je, da zadovolji otrokova pričakovanja in uvede otroka v veljavna pravila ter jih po potrebi tudi spremeni.

INDIVIDUALIZACIJA

Cilji:

 • oskrbeti otroka z učnim okoljem, različnimi izkušnjami, ki mu bodo pomagale razviti se socialno, intelektualno, fizično in emocionalno na način, ki je primeren njegovi starosti in stopnji razvoja, vzpodbujati otroke, da rešujejo probleme, inicirajo dejavnosti, raziskujejo, eksperimentirajo;
 • sprašujejo in se aktivno učijo. Kurikulum programa Korak za korakom ni kuharska knjiga, ni niz zaporednih planov vzgojnih ur in ni pristop, v katerem otroci delajo, kar koli že hočejo;
 • skrbno pripravljeno okolje s cilji, ki si jih postavi vzgojitelj za skupino in za individualnega otroka, in s planiranimi spontanimi dejavnostmi, ki temeljijo na otrokovem interesu in vedenju vzgojiteljev o primernih razvojnih pristopih.
Dostopnost