EKO VRTEC

PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 – priloga – ekokoordinatorica Andreja Škulj

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave je treba v šolskem letu 2022/2023 izvesti naslednje dejavnosti:

 1. Izpolniti v Ekoportalu po posameznih korakih:
 2. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak).
 3. Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak).
 4. OBVEZNO vključevati:
 5. a) eno področje iz zgodnjega naravoslovja,
 6. b) izvesti aktivnosti v okviru dveh obveznih tematskih sklopov,
 7. c) sodelovati pri katerem od projektov,

 č) sodelovati z enim obveznim prispevkom (primer dobre prakse ali predstavitve) (5. korak) in obveščanjem v ustanovi ali zunaj nje. (6. korak)

 Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober 2022.

 1. Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maj 2023.
 2. K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maj 2023.
 3. Pregledati in po potrebi osvežiti Ekolistino (7. korak).

 

 1. a) ZGODNJE NARAVOSLOVJE (izbrati eno temo):
 2. ZDRAVA HRANA IN PREHRANA TER TRAJNOSTNI RAZVOJ – IZZIV DANAŠNJEGA ČASA

Projektna aktivnost je načrtovana skozi celotno šolsko leto. Izhajajte iz svojega bivalnega okolja ter osvetlite prehrano iz narodopisnih virov slovenske narodne kuhinje in domače pridelke.

 1. PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST

Projektna aktivnost je načrtovana skozi celotno šolsko leto in zahteva od vzgojitelja in otrok neposredni stik z naravo, pri tem pa otrok spoznava naravne zakonitosti skozi lastne aktivnosti in opazovalno-raziskovalne situacije.

Pri delu si lahko pomagate s publikacijami:

Hkrati vas vabimo, da sodelujete v podnebnem teku.

 1. SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica
  Otrokom omogočimo vrtnarjenje, ki naj temelji na opazovanju, doživljanju in spoznavanju življenja rastlin pomenu zemlje – prsti ter uporabnosti pridelkov za zdravo prehrano.
 2. b) IZVESTI AKTIVNOSTI V OKVIRU DVEH OBVEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV:

ENERGIJA – ODPADKI – TRAJNOSTNA MOBILNOST

Podrobnejšo temo, obliko in način izvedbe določi vrtec sam.
Projekti: Mladi v svetu energije/Eko paket/Odpadkom dajemo novo življenje/GAIA 20 : 30 (odpadki)/Misija: Zeleni koraki.

 1. c) SODELOVANJE VSAJ V DVEH OD SPODAJ NAVEDENIH PROJEKTOV:

 • Znanje o gozdovih – LEAF(izobraževanje in ozaveščanje o gozdovih in njihovi vlogi).
 • Hrana ni za tjavendan –zmanjševanje količin zavržene hrane; dnevnik zavržene hrane: nagradni natečaj »Reciklirana kuharija«.
 • Ekobranje za ekoživljenje – branje na tematiko ekološko-vzgojnih vsebin.
 • Mlekastično! Izberem domače(pot mleka od kmetije do kozarca, od kod prihaja mleko, s čim se krave prehranjujejo pozimi in s čim pozimi, koliko mleka daje krava …).
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet!– odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili, ločeno zbiranje rabljenih in odsluženih oblačil, likovni ali grafični predlog potiska škatle za zbiranje rabljenih oblačil, plakat, risba, kako ravnamo z rabljenimi in odsluženimi oblačili
 • ALTERMED 2023»Zdrava hrana in prehrana in trajnostni razvoj: izziv današnjega časa«.

PRIPOROČILO!
EKOSKLADOVNICA – Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (obogatite zbirko dobrih okoljskih praks z ekološkimi vsebinami. Navodila za pripravo in objavo dobre prakse je dostopna na povezavi https://www.ekoskladovnica.si/Content/Pomoc/Pomo%c4%8d.pdf).

NAVODILO:
Izbrani tematski sklop ima alternativno obliko v obliki tematskega podsklopa, ki se navezuje na glavno temo –področje.
Izbrani tematski sklop naj temelji na procesu spoznavanja okolja, raziskovalni dejavnosti ter razvijanju ustvarjalnih sposobnosti, in sicer skozi naslednje vidike:

SPECIALNODIDAKTIČNI VIDIK: cilji, izbira naravoslovnih vsebin, strategija poteka dela in metode;
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI VIDIK: spoštovanje razvojne in starostne stopnje, razvijanje mišljenja in raziskovalnih spretnosti;
NARAVOSLOVNI VIDIKI: odkrivanje, doživljanje in spoznavanje okolja.

B. PLAČATI PRISTOJBINO ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023.

 

 

 

 

 

Dostopnost